Previous Page  1157 / 1160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1157 / 1160 Next Page
Page Background

Artikel 1 ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering

daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige

voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk

met ons overeengekomen te worden.

2. Onder „de wederpartij“ wordt in deze voorwaarden ver-

staan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon in de uit-

oefening van beroep of bedrijf, ingeschreven in het handels-

register of equivalent, die met onze onderneming een over-

eenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten

en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),

gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn deze alge-

mene voorwaarden van toepassing, eventuele inkoop- en/of

andere voorwaarden van de wederpartij, worden door ons

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op

de website

www.baer-shop.nl

c.q. de versie zoals die gold

ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met

de wederpartij.

Artikel 2 OVEREENKOMST

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook,

zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is

vermeld.

2. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen blij-

ven te allen tijde ons eigendom en mogen dus niet zonder onze

toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld, c.q.

ter inzage worden gegeven.

3. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met

ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk heb-

ben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de

datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging

wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,

tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk gepro-

testeerd heeft.

4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigin-

gen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn

bevestigd.

5. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte

c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur

geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,

behoudens reclamaties binnen 5 werkdagen.

6. Op ons eerste verzoek bij of na het aangaan van de overeen-

komst of alvorens (verder) te presteren, is de wederpartij ver-

plicht om voldoende zekerheid te stellen dat zowel aan beta-

lings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

7. Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk dan wel

wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de ons ver-

strekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoe-

ring van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de

kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend con-

form de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 3 PRIJZEN

1.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

-franco, voor leveringen binnen de Benelux, met uit zondering van

de Waddeneilanden,

-gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslag-

plaats,

-exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en

rechten,

-exclusief de kosten van verpakkingen en verzekering,

-vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend,

-ingeval de opdracht aanneming van werk betreft, gebaseerd op de

tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten,

sociale lasten en assurantiepremies.

2.Voor bezorgkosten naar de Waddeneilanden geldt een ander jaar-

lijks vastgestelde tarief. De hoogte hiervan is locatieafhankelijk en

worden daarom voorafgaande aan levering aan opdrachtgever voor-

gelegd. Opdrachtgever dient schriftelijk akkoord te gaan met deze

afwijkende tarieven, alvorens er tot levering overgegaan wordt.

3. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn

wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen;

een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande

wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toe-

komstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden

vermeld.

Artikel 4 BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling

in euro’s contant bij (af)levering te geschieden, of middels

storting of overmaking in euro’s op een door ons aangewe-

zen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op

onze bankgiroafschriften aangegeven valutadag is bepalend

en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken pri-

mair tot voldoening van eventuele rente en door ons

gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening

van de oudste openstaande facturen.

3 De wederpartij is tot geen andere verrekening bevoegd

dan waartoe hij krachtens de wet gerechtigd is.

Artikel 5 RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde

termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van

rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke

rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

komen

voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incas-

sokosten worden in rekening gebracht in overeenstemming

met Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

(Staatsblad 2012, 141) en bedragen tenminste € 40,-.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot op het

moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele

rente en kosten. Ingeval van surséance van betaling, faillisse-

ment, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij,

of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is,

zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechter-

lijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het

onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor

verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering

van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van

diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of

gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en

evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een

derde.

Artikel 7 LEVERING

1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst

is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders

overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de

wederpartij.

2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking

terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen,

op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren,

dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds

dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde

en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient

de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de ver-

voersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan

de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben

goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties dienaangaande niet

meer in behandeling genomen.

4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleve-

ranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering,

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Indien de wederpartij, nadat wij de order hebben beves-

tigd, de order wijzigt, zullen wij de wederpartij opnieuw bij

benadering een opgave doen van de levertijd voor de gehele

gewijzigde order.

7. Bij een aanvullende order van de wederpartij, behouden

wij ons het recht voor de eerste order gelijk met de laatste

order te leveren aan de wederpartij, mits tussen de eerste en

de laatste order niet meer dan twee weken ligt.

8. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd

door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner

beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Artikel 8 TRANSPORT/RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt,

indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is

verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaalt.

Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het

transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de

wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te

zullen dragen.

2. Indien het op transporttechnische of kostenbesparende

gronden aan te raden is om producten in delen te leveren

zullen wij daartoe een voorstel doen en separaat overeenko-

men hoe en voor wiens rekening de montage zal geschieden.

3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen

een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur

wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening

brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in

onbeschadigde staat.

4. Risico en kosten van uitladen zijn voor rekening van de

wederpartij.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien wij krachtens wet of overeenkomst voor enige

schade aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprake-

lijkheid voor ons en voor eventueel ingeschakelde derden,

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is

die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van

het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daar-

onder begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriële

schade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie,

alsmede daaronder begrepen schade die is ontstaan door

het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid

daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft

aangeschaft, gevolgschade en ander financieel nadeel, hoe

ook ontstaan.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de

aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of

onze ondergeschikten.

5. Enige rechtsvordering terzake de aansprakelijkheid, op

welke grond zij ook steunt, kan, door de wederpartij of een

derde, slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de

door ons gesloten overeenkomst. Ingeval wij terzake door

derden buiten overeenkomst worden aangesproken is de

wederpartij gehouden ons op eerste verzoek terzake te vrij-

waren.

Artikel 10 REKLAMATIES

1. Eventuele reclamaties worden door ons slechts in behandeling

genomen indien zij ons - rechtstreeks - binnen 8 dagen na levering

van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauw-

keurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden

ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht

de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd. Alsdan worden recla-

maties niet meer door ons in behandeling genomen.

4. Indien de reclamatie door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij

uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5. Slechts indien en voor zover de reclamatie door ons gegrond

bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de weder-

partij op, tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.

6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze

voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen

voorwaarden.

Artikel 11 GARANTIE

1. Met in achtneming van het in dit artikel bepaalde staan wij

ervoor in dat de door ons geleverde zaken vrij zijn van fabrica-

ge- of materiaalfouten. Wij hebben de keuze de gebrekkige

zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen

tegen creditering van de wederpartij.

2. De garantietermijn beloopt 12 maanden of langer (vermeld

in de geldende catalogus), ingaande de dag van levering aan

de wederpartij.

3. Met betrekking tot door ons te verrichten reparatie- en

montagewerkzaamheden garanderen wij dat de desbetreffen-

de werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.

4. Aanspraken van de wederpartij op grond van dit artikel zijn

slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten

zijn betalingsverplichtingen jegens ons onverlet.

5. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op

de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico

van ons, en na voorafgaand overleg met de wederpartij.

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval:

- gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het

gevolg zijn van:

- het niet in acht nemen van gebruiks- en montagevoorschrif-

ten c.q. onzorgvuldig gebruik;

- normale slijtage;

- reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht

door derden, de wederpartij daaronder begrepen;

- gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; en

- gebruik in een agressieve omgeving;

- ieder van buitenafkomend onheil;

- beschadigingen van het exterieur.

Indien de wederpartij niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet

aan enige verplichting voortvloeiend uit de met ons gesloten

overeenkomst(en), dan zijn wij niet tot garantie gehouden.

Artikel 12 OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil

van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid

waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door

de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal

zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst

zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de over-

macht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard,

dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding

van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4.Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die

bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht,

vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is

gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient

de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op elke overeenkomst tussen ons en de wederpartij is

Nederlands recht van toepassing.Toepasselijkheid van het

Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door

één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of

verband houdende met de overeenkomst waarop deze voor-

waarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden

zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridi-

sche aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke

rechter.

Artikel 14 PRIVACY

Uw persoonsgegevens voortvloeiend uit de bestelling mogen

van ons worden gebruikt voor de verwerking van uw

opdrachten of aanvragen, alsmede voor schriftelijke reclame

en klantenanalyse. Hiervoor mogen wij ook gemachtigde

dienstverleners inschakelen. Als u zich wilt verweren tegen

het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of als

u een reeds verstrekte toestemming weer wilt intrekken, is

een korte vormvrije mededeling voldoende.

Stand maart 2016

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden